063 871 29 73   011 271 21 24
Radno vreme: 9:00-16:00

Kolubara - lignit - komad (min. 5 tona)
Image
Kostolac - lignit - komad
Image
Kovin - lignit - komad
Image
Stanari - lignit - kocka
Image
Kreka - lignit - kocka
Image
Stanari - lignit - komad
Image
Pljevaljski - mrko-lignitni - kocka
Image
Mezgraja - mrki - kocka
Image
Sušeni Vreoci - lignit - komad/kocka
Image
Štavalj - mrki - kocka
Image
Banovići - mrki - orah
Image
Banovići - mrki - kocka
Image
Pelet - ugalj - mrki (10-15mm)
Image
Soko - mrki - kocka
Image
Đurđevik - mrki - kocka
Image
Resavica / Rembas - mrki - kocka
Image
Breza - mrki - kocka/orah
Image
Češki - mrki ugalj - kocka
Image
Resavica / Rembas - mrki - orah
Image
Antracit (min. 25 tona)
Image
Ruski - kameni ugalj - sejani
Image
Koks - 35 kg - pakovanje
Image
Klasifikacija uglja:

Postoje razne metode za klasifikaciju prema poreklu, nameni, starosti, toplotnoj moći i drugim osobinama uglja. Prema klasifikaciji Ekonomske komisije OUN za Evropu postoji samo podela na kameni i mrki ugalj. Kameni ugalj ima gornja toplotnu moć, bez pepela, od 23,87 MJ/kg i više. Ispod te granice su vrste mrkog uglja, gde se lignit takođe računa u tu grupu. Međutim u nekim prikazima se odvojeno prikazuje i lignit gde se granica toplotne moći uglja vrednuje da je 12,5 MJ/kg.

Lignit ili Drveni se odlikuje očuvanom drvenastom strukturom, bledo su mrke ili prljavo žute boje. Sadržaj ugljenika je 60 do 65%, izuzetno do 70%, vodonika do 5,5% u suvoj materiji, kiseonika 25 do 30%, pepela 7 do 14% i vlage 40 do 50%. Toplotna vrednost iznosi od 6 do 12,5 MJ/kg, uz izvestan sadržaj sumpora.
Kod nas u ponudi: Sirova Kolubara, Kostolac, Kovin, Stanari, Kreka i Sušeni Vreoci ili Sušena Kolubara.

Mrki ugalj se odlikuje slabije održanom drvenastom strukturom, mrke je do crne boje. Sadržaj ugljenika je 65 do 80%, vodonika 3 do 5%, kiseonika 18 do 25%, pepela do 25%, isparljivih materija od 45 do 54%. Toplotna vrednost iznosi od 12,6 do 23,8 MJ/kg. Od kamenog uglja se razlikuje, što pored humusnih supstanci sadrži i izvesnu količinu humusnih kiselina.
Kod nas u ponudi: Banovići, Đurđevika, Soko, Rembas, Štavalj, Mezgraja i Češki ugalj.

Kameni ugalj se deli na više podgrupa. Kriterijum za klasifikaciju je količina isparljivih supstanci. Antracit ima 4 do 7% isparljivih supstanci, poluantracit 8 do 12%, mršavi kameni ugalj 12 do 18%, masni kameni ugalj 18 do 35%, gasni kameni ugalj 33 do 38% i gasnoplameni kameni ugalj sa 37 do 45% isparljivih supstanci. Sadrže ugljenika 80 do 98%, pepela 0,5 do 40%, kiseonika oko 5%, vodonika oko 5%, a toplotna moć se kreće od 25 do 36 MJ/kg.
Kod nas u ponudi: Ruski kameni ugalj.